Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนรินทร์  สุธรรม

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก