Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

นักเรียนสอบได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวฐิตาภา  พิรุณสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ