Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมนำสุข

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสุข ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม