Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

บริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยอุทกภัยจังหวัดบุรีรัมย์

สหวิทยาเขตละหานทราย ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสหวิทยาเขต เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดบุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม