Get Adobe Flash player

กิจกรรมกีฬาวันครูรอบคัดเลือก

ครูอำเภอละหานทรายได้จัดกิจกรรมกีฬาวันครูรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม