Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา และประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนเพื่อประสานงานข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  คลิกภาพกิจกรรม