Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงการคนดีศรีรัชดา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียน ครู บุคลากร จำนวน     คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม