Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมตรุษจีน 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและความสำคัญของภาษาจีนในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม