Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

สวัสดีดีคุณครู สหวิทยาเขตละหานทราย สพม.32

วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 13.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  โดยมีผอ.กลุ่มงานฯ ศึกษานิเทศก์ นายทักษิณ แผ้วพลสง รองประธานสหวิทยาเขตละหานทราย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขตละหานทราย ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม