Get Adobe Flash player

ปี 2560

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 115
2 359/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 และ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Admin (ครูนคร) 307
3 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 Admin (ครูนคร) 341
4 347/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 Admin (ครูนคร) 281
5 348/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มกราคม 2561 Admin (ครูนคร) 311
6 321/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสอนติวเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 Admin (ครูนคร) 357
7 312/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 Admin (ครูนคร) 289
8 313/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 Admin (ครูนคร) 256
9 289/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2560 Admin (ครูนคร) 400
10 286/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 308
11 292/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 Admin (ครูนคร) 264
12 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน Admin (ครูนคร) 1095
13 283/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 Admin (ครูนคร) 342
14 265/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 Admin (ครูนคร) 244
15 264/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 Admin (ครูนคร) 244
16 พิเศษ/2560 เรื่อง กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin (ครูนคร) 265
17 263/2560 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin (ครูนคร) 281
18 254/2560 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 Admin (ครูนคร) 257
19 138/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin (ครูนคร) 274
20 122/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและกิจกรรมไหว้ครู Admin (ครูนคร) 313