Get Adobe Flash player

คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 84/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 160
22 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ื 1 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 122
23 116/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และมอบหมายการปฏิบัติงานให้นักศึกษา นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 105
24 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 123
25 127/2561 เรื่อง แต่งตั้งงคณะกรรมการจัดงาน "47ปี คืนสู่เหย้าชาวรัชดา" นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 126
26 131/2561 เรื่อง การอยู่ยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 123
27 130/2561 เรื่องการอยู่ยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 108
28 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียว นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 121
29 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 129
30 154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 103
31 141/2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 117
32 146/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 107
33 152/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและดำเนินการการประกันชีวิตนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 114
34 151/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 111
35 166/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการใช้โปรแกรม GSP ประจำปี 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 160
36 175/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 135
37 185/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 114
38 185/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 123
39 200/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 136
40 220/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ 132
 
หน้า 2 จาก 5