เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2563


นางสาวสุทธิดา ถุยลา
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นายณัฐสิทธิ์ จิตเนื่อง
วิชาเอก ดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวธันยพร ประสงค์
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวภัทราภรณ์ ดำศรี
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นายนิรันดร์ แสงศรี
วิชาเอก นาฎศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นายนรานนท์ วิเสโส
วิชาเอก พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวศิริภัค สังวาลรัมย์
วิชาเอก พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวสายรุ้ง ลับพะใส
วิชาเอก ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวสุภัทรา อาจประโคน
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นายกรินท์ อิสริยจงกล
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวอรวรรณ สุขมาก
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวสุขิตา การรัมย์
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


นางสาวชิดชนก แสนเสนา
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 


ลิ้งค์ความรู้