Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมวันครู 2563

อำเภอละหานทรายได้จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 25ุ63 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6