Get Adobe Flash player

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม