Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันครู 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประเสิรฐชัย  พิสาดรัมย์ ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนพร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครู ณ โดมรัชดารวมใจ คลิกภาพกิจกรรม 1 คลิกภาพกิจกรรม 2