โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักยาน ประจำปี 2563

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  2563 โดยปั่นจักรยานตามเส้นทางโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก - บ้านโคกงิ้ว - บ้านหนองละหานทราย - บ้านโคกพะยอม รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 573 คน คลิกภาพกิจกรรม