กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญและเปิดเวทีให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ ได้แสดงออก โดยมี นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นประธาน และมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม คลิภาพกิจกรรม