สวัสดีคุณครู 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 63  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) วิทยาเขตละหานทราย ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ได้ให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยนโยบาย "ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง " No Child Left Behind สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงได้มีกิจกรรมพบเพื่อนครูและนิเทศอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการนิเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Learning) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยระบบความปลอดภัยการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกภาพกิจกรรม