กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของวันคริสต์มาสและเปิดเวทีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ ได้แสดงออก ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม