รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) นำโดยนายบุญชาย   โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป   ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม