สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ม.4 และปวช.1

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  โดยได้รับเกียรติจาก นายบุุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลิกภาพกิจกรรม