อบรมสร้างวีดีโอคลิปเพื่อการศึกษา ด้วย Filmora X

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศน. สุภิชฌาย์  ศรีโครต และ ศน. สมนึก  นครวงค์ ได้มาติดตามกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศรรตวรรษที่ 21 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมขยายผลการสร้างคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา ด้วยโปรแกรม Filmora X และนิเทศติดตามกลุ่มพัฒนาวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กิจกรรม PLC ด้วยรูปแบบ LRP) โดยมี นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและร่วมนิเทศ ครูคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นวิทยากร และคุณครูผู้สนใจร่วมพัฒนาทุกกลุ่มสาระ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  531 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ภาพกิจกรรม