มอบทุนการศึกษาตามโครงการ "พี่ทหารสานฝัน"

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 มอบทุนการศึกษาคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ "ครูนะ" ออนไลน์ จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 400,000 บาท  ตามโครงการ "พี่ทหารสานฝัน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ พื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 โรงเรียนดังนี้. 
1. รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวน 20 ทุน 
2. รร.ละหานทรายวิทยา จำนวน 10 ทุน 
3. รร.ร่วมจิตวิทยา จำนวน 10 ทุน                 
4. รร.ตาจงวิทยา จำนวน 10 ทุน         
ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม