เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีโอกาสได้แสดงออก ได้พัฒนาทักษะทางลูกเสือแต่ละระดับชั้น นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ภาพกิจกรรม ม.1 ภาพกิจกรรม ม.2 ภาพกิจกรรม ม.3