พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ / ชื่นชม ยินดี ความสำเร็จของลูกรัชดา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภูมิใจด้านการศึกษา ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม