เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2566


นายพัชรพล ชัยชุมพล
วิชาเอก วิทยาศาตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวรัชนีกร  ถือสมบัติ
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายปาฏิโมกข์  สุภศร
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายศรุต  เสมียนรัมย์
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลิ้งค์ความรู้