เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3


นายวุฒิชัย ปานสว่าง
ครู คศ.2


นายฤทธิกร โยธสิงห์
ครู คศ.2


นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
ครู คศ.2


นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภักดี
ครู คศ.2


นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
ครู คศ.2