Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นายวิโรจน์  นามนาค
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางส่องศรี  เหล็กสี
ครู คศ.3


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นางชลธิชา  หลาบนอก
ครู คศ.3


นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3


นายสมพร  ราชรักษ์
ครู คศ.3


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3


นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.2


นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
ครู คศ.2


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.2


นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.2


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.2


นายมนเฑียร  วงศ์ปินตา
ครู คศ.2


นายวันชัย  ก้อมน้อย
ครู คศ.1


นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.1


นายสุทัศน์  บุญทาทอง
ครู คศ.1


นายกุศล  จันทร์วัน
ครู คศ.1


นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครูผู้ช่วย


นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครูผู้ช่วย


นายปฐมรัก  บัวลอย
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
ครูผู้ช่วย


นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครูผู้ช่วย


นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย


นางสาวนิศรา  บุญโก่ง
ครูอัตราจ้าง