Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นายวิโรจน์  นามนาค
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางส่องศรี  เหล็กสี
ครู คศ.3


นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3


นายมนเฑียร  วงศ์ปินตา
ครู คศ.2


นายกุศล  จันทร์วัน
ครู คศ.1


นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครู คศ.1


นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
ครู คศ.1


นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
ครูผู้ช่วย


นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
ครูผู้ช่วย