เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายมานพ  ทองคำ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระนายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
ครู คศ.3นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.3


นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
ครู คศ.2


นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
ครู คศ.2


นายธนพล สิงห์มนัส
ครู คศ.2


นายกันตพัฒน์ โรจนเศวต
ครูผู้ช่วย

นางศุภักษร โรจน​เศวต
-

นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
พนักงานราชการ


นายนันทวิช  พูนสกุล
พนักงานราชการ

นายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
พนักงานราชการ


นางสาวพัชรมนฑ์ ถวิลบุญ
ครูอัตราจ้าง