Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 


นายอำนาจ  ศิลปักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุรพล  วรศิริ
ครู คศ.3


นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3


นายพยัคฆพล  พลอาจ
ครู คศ.1


นายป้องยศ  สุนทรารักษ์
ครู คศ.1


นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
ครู คศ.1


นายภาณุวัฒน์  เหมนวล
ครูผู้ช่วย


นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล
พนักงานราชการนายชยพล  เก่าแก่กุลวงศ์
ครูอัตราจ้าง


นายขวัญชัย  พรมบุปผา
ครูอัตราจ้าง


นายศักดิ์สิทธิ์  โวหาร
ครูอัตราจ้าง