เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นางศิราณี  แสงแดง
ครู  คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางไมตรี  กุยลอยทาม
ครู คศ.3


นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
ครู คศ.3


นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
ครู คศ.3


นายอภิเดช  ผาสุข
ครู คศ.3


นางศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
ครู คศ.3


นางสุวรรณาพร  บาลโสง
ครู คศ.2


นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
ครู คศ.3


นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
ครู คศ.3


นางสาววนิดา  มะณีศรี
ครู  คศ.2


นางสาวจารีฎา  สุทธิ
ครู คศ.2


นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2


นางสาวสมฤดี  อยู่สมบูรณ์
ครู คศ.1


นายธนวิชญ์ ศรีสง่า
ครู คศ.1


-
ครู คศ.1


นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวกมลพรรณ สมบังใด
ครูผู้ช่วย


นางสาววรรณษา หอมละออ
ครูผู้ช่วย


นางสาววิภวานี  สุริยันต์
พนักงานราชการ


นางสาวปัทมา เสกขา
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาววิสาร์กร กัญญาโภค
ครู (อัตราจ้าง)


นายชุตินันท์ อยู่สบาย
ครู (อัตราจ้าง)