Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสาวปฤษณา  สาลี
ครู คศ.3


นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
ครู คศ.3


นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
ครู คศ.3


นายอภิเดช  ผาสุข
ครู คศ.3


นางไมตรี  กุยลอยทาม
ครู คศ.3


นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
ครู คศ.2


นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
ครู คศ.2


นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
ครู คศ.2


นางสุวรรณาพร  บาลโสง
ครู คศ.2


นางศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
ครู คศ.2


นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
ครู คศ.1นางศิราณี  แสงแดง
ครู  คศ.1


นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.1


นางเขมิกา  วงเวียน
ครู คศ.1


นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์
ครู คศ.1นางสาวจารีฎา  สุทธิ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสมฤดี  อยู่สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย


นางสาววิภวานี  สุริยันต์
พนักงานราชการ


นายเด่นทวี  บุญศรีรัมย์
พนักงานราชการ