Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางรัมภา  สุดาจันทร์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
ครู คศ.3


นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
ครู คศ.2


นายธงชัย  ดียิ่ง
ครู คศ.2


นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร
ครู คศ.2


นายบัญชา  พรหมโสฬส
ครู คศ.3


นางพนาวัน  แดงชาติ
ครู คศ.2


นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา
ครู  คศ.1


นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
ครู  คศ.1


นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
ครู คศ.1


นายจำรูญ  สมจิต
ครู คศ.1


นายยุทธนา  วรรณกิจ
ครู คศ.1


นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
ครู คศ.1


นางสาวศุภาพิชญ์  วิงประโคน
ครู  คศ.1


นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ำ
ครู  คศ.1


นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
ครู คศ.1นางหัทยา  มีพวงผล
ครูผู้ช่วย


นางสาวสราลี  พูลลาภ
ครูผู้ช่วย