Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางรัมภา  สุดาจันทร์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
ครู คศ.3


นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
ครู คศ.2


นายธงชัย  ดียิ่ง
ครู คศ.3


นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร
ครู คศ.2


นายบัญชา  พรหมโสฬส
ครู คศ.3


นางพนาวัน  แดงชาติ
ครู คศ.3


นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
ครู  คศ.2


นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา
ครู  คศ.1


นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
ครู คศ.1


นายจำรูญ  สมจิต
ครู คศ.1


นางสาวศุภาพิชญ์  วิงประโคน
ครู  คศ.1


นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
ครู คศ.1


นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ำ
ครู  คศ.1


นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
ครู คศ.1


นางหัทยา  มีพวงผล
ครูผู้ช่วยนางสาวสราลี  พูลลาภ
ครูผู้ช่วย