เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางรัมภา  สุดาจันทร์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
ครู คศ.3


นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
ครู คศ.3


นายธงชัย  ดียิ่ง
ครู คศ.3


นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร
ครู คศ.2


นายบัญชา  พรหมโสฬส
ครู คศ.3


นางพนาวัน  แดงชาติ
ครู คศ.3


นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
ครู  คศ.3


นางสาวศุภาพิชญ์  วิงประโคน
ครู  คศ.3


นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
ครู คศ.3


นายจำรูญ  สมจิต
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ำ
ครู  คศ.3


นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
ครู คศ.1

นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา
ครู คศ.1


นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
ครู คศ.1


นางสาวมาริสา  ปาหลา
ครู คศ.1

นางหัทยา  มีพวงผล
ครู คศ.1นางสาวสราลี  พูลลาภ
ครู คศ.1


นางสาวพรชนก สวนบุรี
ครู คศ.1


นางสาวชนกกมล คุณทะวงษ์
ครูผู้ช่วย