เมนูหลัก

เว็บบริการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3


นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3


นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.3


นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.2


นางสาวจังคนิภา สีคำ
ครู คศ.2


นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.2


นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครู คศ.2


นางสาวนฤมล ปางประโคน
ครู คศ.1


นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครู คศ.1

นางสาวชญาธร แขวงนอก
ครู คศ.1

นายวรโชติ ต๊ะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ