Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 นางกัลยาณี  นามนาค
ครู คศ.3นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3


นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3


นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3


นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.2นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.2


นายสมเกียรติ  ตีบจันทร์
ครู คศ.1


นางนันทิวา  แถวโสภา
ครู คศ.1


นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.1


นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาธร  วงค์อรัญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ


นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครูผู้ช่วย