Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 


นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระนางกัลยาณี  นามนาค
ครู คศ.3

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
ครู คศ.3

นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.1

นายสมเกียรติ  ตีบจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางนันทิวา  แถวโสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย

นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ