Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


นางรัชนี  วรศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางอมลวรรณ  สังข์ขาว
ครู คศ.3

นางสาวบุญเรือง  อัมพาพัฒนะนันท์
ครู คศ.3

นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3

นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
ครู คศ.3


นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
ครู คศ.2


นายวสวัตติ์  รัตนะสานนท์สกุล
ครู คศ.3


นางเบญจรัตน์  ใจภพ
ครู คศ.3


นางวิจิตรา  ติ่งนางรอง
ครู คศ.2


นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ใส
ครู คศ.2

นางทิพวรรณ  ปานสว่าง
ครู คศ.2

นางนิตยา  คนชุม
ครู คศ.2

นางเรณู  วงค์ปินตา
ครู คศ.1

นางสาวอุษณีย์  แก้ววงษ์
ครู คศ.1

นายภาณุพงษ์  พรมศร
ครู คศ.1

นายยุทธการ  เหมกูล
ครู คศ.1

นายสามารถ  เกียรตินำโชค
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน


นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์


นายทักษิณ  หอมหวล
ครูผู้ช่วย

นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า


นายอานุภาพ  สกิจขวา

นายณัฐกานต์  นามนาค
ครูอัตราจ้าง