เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางเบญจรัตน์  ใจภพ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางอมลวรรณ  สังข์ขาว
ครู คศ.3


นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ์
ครู คศ.3


นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3


นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
ครู คศ.3


นางรัชนี  วรศิริ
ครู คศ.3


นายวสวัตติ์  รัตนะสานนท์สกุล
ครู คศ.3


นายยุทธการ  เหมกูล
ครู คศ.3


นางชณันภัสร์  ธีรเสริมพงศ์
ครู คศ.3


นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า
ครู คศ.3


นางทิพวรรณ  ปานสว่าง
ครู คศ.3


นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
ครู คศ.3


นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน
ครู คศ.2


นางมัทรี  ศรีวงยาง
ครู คศ.2


นายทักษิณ  หอมหวล
ครู คศ.1


นายสามารถ เกียรตินำโชค
ครู คศ.2


นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์
ครู คศ.2


นางกาญจนา  คำวงษา
ครู คศ.1


นางสาวสุภัทรา  เพชรเลิศ
ครู คศ.2


นางสาวสมฤดี ศรีพลกรัง
-


นางสาวผกามาศ โสประโคน
-


นางสาวกานต์มณี สารสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย


นายณัฐกานต์  นามนาค
ครูอัตราจ้าง