Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


นายยุทธการ  เหมกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางอมลวรรณ  สังข์ขาว
ครู คศ.3


นางสาวบุญเรือง  อัมพาพัฒนะนันท์
ครู คศ.3


นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3


นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
ครู คศ.3


นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
ครู คศ.2


นายวสวัตติ์  รัตนะสานนท์สกุล
ครู คศ.3


นางเบญจรัตน์  ใจภพ
ครู คศ.3


นางชณันภัสร์  ธีรเสริมพงศ์
ครู คศ.3


นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ์
ครู คศ.3


นางทิพวรรณ  ปานสว่าง
ครู คศ.3


นางนิตยา  คนชุม
ครู คศ.2


นางเรณู  วงค์ปินตา
ครู คศ.2


นางสาวอุษณีย์  แก้ววงษ์
ครู คศ.2


นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า
ครู คศ.1


นางรัชนี  วรศิริ
ครู คศ.3


นายสามารถ  เกียรตินำโชค
ครู คศ.1


นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน
ครู คศ.1


นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์
ครู คศ.1


นายทักษิณ  หอมหวล
ครู คศ.1


นางมัทรี  ศรีวงยาง
ครู คศ.1


นายอานุภาพ  สกิจขวา
ครูผู้ช่วย


นายณัฐกานต์  นามนาค
ครูอัตราจ้าง