เมนูหลัก

เว็บบริการ


การเข้าร่วมโครงการและผลงานที่ได้รับ

 • - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
  - ได้รับป้ายพระราชทานในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552
  - ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เป้าหมาย

 • - รับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • แบ่งการทำงานตามองค์ประกอบดังนี้
 • 1. การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
  2. รวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
  3. ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
  4. รายงานผลการเรียนรู้
  5. การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 • แบ่งการทำงานตามสาระการเรียนรู้ดังนี้
 • 1. เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต โดยรู้จักการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง รู้ชีวิต
 • 2. เรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว โดยรู้สัมพันธ์ รู้ผูกพัน รู้ดุลยภาพ
 • 3. เรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน รู้ศักยภาพ รู้พิจารณา รู้จินตนาการ รู้ประโยชน์

พืชศึกษา : รางจืด

 • ทำไมจึงเลือกศึกษา "รางจืด" ?
 • 1. หาง่าย พบได้ทั่วไปในบริเวณโรงเรียน
 • 2. มีองค์ประกอบครบส่วน ราก ใบ ลำต้น ดอก ผล เมล็ด ที่โดดเด่น
 • 3. นำมาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมได้หลายอย่าง เช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของที่ระลึก ฯลฯ

 

ลิ้งค์ความรู้