Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นายบุญมา  สุภศร
ครู คศ.3


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3


นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
ครู คศ.3


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.2


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.1


นายเฉลิมพล  คนชุม
ครู คศ.1


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.1


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.1


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.1


นายประยูร  บัวนาค


นายวิทวัส  โชรัมย์


นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา


นายอิสระ  ชุมศรีนายไพฑูรย์  โจมพรม


นายฐิติพันธ์  เจือจันทร์
พนักงานราชการ