เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.3


นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3


นางกุลศิริ  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.3


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.3


นางเบญจวรรณ ชูรา
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.3


นางสาวทัศพร  สลุบพล
ครู คศ.2


นายประยูร  บัวนาค
ครู คศ.3


นายวิทวัส  โชรัมย์
ครู คศ.2


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.3


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.3


นางสาวบำเพ็ญ สุขสำราญ
ครู คศ.3


นางสาวนันทยา  ศรีกุลนาวา
ครู คศ.1