Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นายเฉลิมพล  คนชุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นายบุญมา  สุภศร
ครู คศ.3


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3


นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
ครู คศ.3


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.2


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.2


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.2


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.1


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.1


นายประยูร  บัวนาค
ครู คศ.1


นายวิทวัส  โชรัมย์
ครู คศ.1


นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
ครู คศ.1


นายอิสระ  ชุมศรี
ครูผู้ช่วย



นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวนันทยา  วงศา
ครูผู้ช่วย