Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นายเฉลิมพล  คนชุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นายบุญมา  สุภศร
ครู คศ.3


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3


นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
ครู คศ.3


นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.3


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.2


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.2


นายประยูร  บัวนาค
ครู คศ.2


นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
ครู คศ.2


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.1


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.1


นายวิทวัส  โชรัมย์
ครู คศ.1นายอิสระ  ชุมศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวนันทยา  วงศา
ครูผู้ช่วย