Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียนในการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเพื่อให้มีความรู้และจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองประชาธิปไตยและใช้สิทธิของตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง