Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2556

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมที่หมดวาระ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังจากพิธีไหว้ครูคือช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณรอบหอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

บรรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันอย่างคับคั่ง