Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

ประกวดราคาจ้างก่องสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 3

ประกาศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่องสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๒,๘๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและwww.lrp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศหอประชุมรอบ-3.pdf)ประกาศหอประชุมรอบ-3.pdf411 Kb

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว เมษายน 2017 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้552
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว628
mod_vvisit_counterเดือนนี้2435
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4307
mod_vvisit_counterทั้งหมด173804