Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หอประชุม รอบที่ 3 ใหม่

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีโรงอาหารหอประชุมไม่เพียงพอต่อการใช้สอย  เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนจำนวน  ๒,๘๙๖ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่จะให้บริการแก่นักเรียนที่มีจำนวนมาก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อให้มีโรงอาหารหอประชุมที่เพียงพอเพื่อบริการนักเรียนที่มีจำนวนมาก

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่มีจำนวนมากจะได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันอันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างอาคารหอประชุมตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ พร้อมติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า และทาสีทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
๔.๑ ตำแหน่งที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณของโรงเรียน
๔.๒ ระดับ + ๐.๐๐ ให้พิจารณากำหนดตามข้อ ๒.๒ ในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างแล้วทำการปรับสภาพพื้นที่จนถึงระดับ  + ๐.๐๐ ที่กำหนดไว้ในแบบรูป
๔.๓ ผิวพื้นภายในอาคารหลังนี้ โรงเรียนกำหนดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้
๔. ๓.๑ ปูปาเก้เข้าลิ้น หนา ๑๙ มม. ขนาด ๒” x ๑๒ (โดยประมาณ) ผิวทาด้วยโพลียูรีเทนเต็มพื้นที่ของสนามบาสเกตบอล ขอบสนามให้ปูกระเบื้องเคลือบ ๑ แผ่นโดยรอบ ส่วนที่เหลือทำผิวซีเมนต์ขัดมันโดยส่วนที่จะปูปาเก้ให้ดำเนินการดังนี้ให้ผู้รับจ้างทำพื้นในห้องประชุมส่วนที่เป็นพื้น ค.ส.ล. หรือพื้นสำเร็จรูปที่เทคอนกรีตทับหน้าแล้ว ก่อนที่จะเทปูนทรายขัดมันให้ทาผิวพื้นด้วยสารกันซึมที่เป็นยางเหลว ประเภท Polyurethane Modified ทา ๒ ชั้น แล้วเทปูนทรายเพื่อขัดผิวหน้า เพื่อป้องกันการซึมของน้ำใต้พื้นที่จะทำให้ปาเก้เสียหาย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ทำการตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลังคาถึงระดับใต้โครงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง ค.ส.ล. รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเท้า คานและพื้น ค.ส.ล.เวที คานและพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ำ-ส้วม (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปและรายการ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูปและให้ติดตั้งค้ำยันกันสาดทั้ง ๒ ข้าง จนกว่าจะติดตั้งโครงหลังคาและติดตั้งแปเหล็กแล้วเสร็จจึงปลดออกก่อนมุงหลังคา) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๕% เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา ติดแผงกันแดดแล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๕% เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู วงกบหน้าต่าง ถูกต้องตามแบบรูปแลรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๖,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง ๗,๙๘๒,๘๙๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๐๐๗
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและ www.lrp.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๙. หมายเหตุ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นให้เสนอแนะมาที่  Email Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว เมษายน 2017 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้552
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว628
mod_vvisit_counterเดือนนี้2435
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4307
mod_vvisit_counterทั้งหมด173804