เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2558


นางสาวทัตพร  คงประโคน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์นางสาวรัชนู  ละอองเอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์นางสาวสุภาพร  เดสูงเนิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์นางสาวอธิชา  ดีพรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์นายชัยอนันต์  ได้พร้อม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์


นายธีราวัฒน์  ขัตติยะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ดนตรีศึกษา


นายกิตติทัต  หล่าบุญทัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ดนตรีศึกษา


นายชญานนท์  ถมหิรัญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา


นายบุญส่ง  ปานใจนาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา


นายลิขิต  พวงศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา


นายพงษ์พัฒน์  บริหาร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา


นายวราวุฒิ  เจริญสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ฟิสิกส์


นางสาวสุพัตรา  นาราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ฟิสิกส์


นายกริช  เบื้องบน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาไทย


นายอดิศร  สุขบรรเทิง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาไทย


นางสาวชนม์นิภา สมุหเสนีโต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาไทย


นางสาวจิราพร  บุตรราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นางสาววรรณกานต์  ศรีภู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นางสาวณศิตา  ศรีหาลุน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นางสาววราภรณ์  วงศ์เพ็ญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นายพีระภัทร  ขวัญกระโทก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาววลัยลักษณ์  จู๋นางรอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาวสุริฉาย  หนูช้างเผือก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาวปพัชญา  สะโมทัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางสาววิมลรัตน์  จันธิราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นายสุขุมพันธ์  ขุมทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นายสิริพันธุ์  เรืองสระ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก ศิลปศึกษา


นายสุธี  ดาทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา


นางสาวสิวรรณ  สีบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา


นางสาวปรางทิพย์  สวัสดิ์วงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา


นางสาวศิรินันท์  สิทธิสูงเนิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก สังคมศึกษา


นายอานนท์  ปานใจนาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก พลศึกษา

ลิ้งค์ความรู้