เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2559


นางสาวนิภาพร  จำปาทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ฟิสิกส์นางสาวพรพรัตน์  นาคพิมพ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  คณิตศาสตร์นางสาวฤดามาส  สวนเกษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไปนางสาวกนกกาญจน์  จงรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  คณิตศาสตร์นางสาวบุรัสกร  พราหมณ์หิรัญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นายชัยณรงค์  ผลชู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  เทคโนฯ


นายดิเรกฤทธิ์  ดำขำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  พลศึกษา


นายทศพล  หนูเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  เทคโนฯ


นายภิรายุทธิ์  โอสระคู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  พลศึกษา


นายเกียรติชัย  ทิพอาราม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  พลศึกษา


นางสาวศุภมาส  สารพัฒน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ภาษาไทย


นางสาวอาริษา  พวงศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ภาษาไทย


นายจักรพันธ์  เมฆขาว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ภาษาไทย


นางสาวรจนา  บัวเพชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ภาษาไทย


นางสาวประภาพร  พานนนท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  สังคมศึกษา


นางสาวทัศนีย์  ทองสุกดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  สังคมศึกษา


นางสาวสุธิดา  อุตะมะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ศิลปศึกษา


นางสาววริศรา  โคมารัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ศิลปศึกษา


นายอภิวัฒน์  ยานมณี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ดนตรีศึกษา


นายไทยคม  แก้วประเสริฐ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ดนตรีศึกษา


นางสาวเบญจมาศ  พวงภู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  สังคมศึกษา


นายณัฐวุฒิ  เสามั่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  สังคมศึกษา


นางสาวณัฐกฤษตา  ปุ๋ยแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  ฟิสิกส์


นางสาวระพีพร  พันธุหอ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป


นายชินดนัย  แก้วสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาเอก เกษตรศาสตร์

 

 

 

ลิ้งค์ความรู้