Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กีฬาสีภายใน LRP Game ประจำปี 2559

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๕ คณะสี ได้แก่ ทับเทวา (สีเขียว) นภาพิลาส (สีฟ้า) องอาจสุริยัน (สีแดง) อัญชันรุจิเรข (สีม่วง) และ พยับเมฆพรรณราย (สีแสด) โดยนายสุเมธ เฮงยศมาก นายกเทศมนตรี ตำบลละหานทรายเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ สำหรับวงโยธวาทิตได้รับความร่วมมือจาก รร.นางรอง รร.บ้านกรวดวิทยาคาร รร.ร่มเกล้าบุรีรัมย์ และ รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาง ๑) มาร่วมในขบวนพาเหรด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ สนับสนุนธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี ดีที่ ๑ เป็นคนดี ดีที่ ๒ มีปัญญา และดีที่ ๖ สังคมอบอุ่น คลิกภาพกิจกรรม