Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

รับการประเมิน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ปี ๑/๒๕๕๙

๖ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนละหานทราย รับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประธานกรรมการคือนายสุพจ  สินสุวงค์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธไธสง และคณะกรรมการประเมินอีก ๗ ท่าน การประเมินครั้งนี้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน โดยการตรวจเอกสารและการตอบคำถามจากหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทำให้การประเมินผ่านไปด้วยดี สนับสนุนธรรมนูญสถานศึกษา ๙ ดี ดีที่ ๑ เป็นคนดี และ ดีที่ ๒ มีปัญญา คลิกภาพกิจกรรม