Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

คุรุมุทิตาจิต คุณครูวัชรีวรรณ นาราชจรูญทรัพย์

22 มิถุนายน 2559 โรงเรียนละหานทรายได้จัดกิจกรรม คุรุมุทิตาจิต วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูวัชรีวรรณ  นาราชจรูญทรัพย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม