Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 2559

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 578 คน คลิกภาพกิจกรรม