Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ติดตามโครงการธรรมสร้างชาติ

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณดารณี  ผลาผล และคุณชัยญานุช เจียมกาย หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่โครงการธรรมสร้างชาติเพื่อโครงการคบลูกรัชดาสร้างสืบสานงานราชดำริ ตามโครงการเธอคือแรงบัลดาลใจ ปีที่ ๗ ซึ่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกผ่านการคัดเลือก ๑ ใน ๑๒ โรงเรียนระดับประเทศ โดยมี นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์กสิกรรมตามรอยพ่อศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม