Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คลิกภาพกิจกรรม