Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปมอบสิ่งของในครั้งนี้ คลิกภาพกิจกรรม