Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

ประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนละหานทราย ได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย ที่มีอายุงานครบ ๑ ปี ในรอบนี้มีครูผู้ช่วยที่รับการประเมิน ๑๐ ท่าน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน โดยจัดการประเมิน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม