Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม